COVID 19

Informació COVID 19


NOVETATS

 • Reducció del servei de taxi del municipi de Son Servera

El servei de taxi del municipi de Son Servera es veurà reduït al 80%. La prestació del servei es realitzarà de la forma que es detalla a continuació:

a) Les llicències acabades en nombre parell, exclusivament, prestaran servei els dies parells, i les imparells, exclusivament, en els dies imparells.

b) Queden exceptuats de la reducció del servei els taxis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

c) Les jornades laborals es comprendran des de les 6.00 a les 6.00 hores del dia següent.

d) La capacitat màxima de viatgers serà d'una persona, de tal manera que es mantingui una distància de seguretat amb el conductor eliminant la plaça de copilot.

Per garantir el correcte funcionament del servei l'Ajuntament es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el servei públic que sigui necessari quan així es requereixi.

_____________________________________________________________________

Per tal de donar resposta adequada i extremar l'alerta i les mesures preventives contra el contagi, el govern de l'Estat ha aprovat un Reial Decret pel qual es declara l'Estat d'Alarma, que ha de facilitar la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Entre altres, s'aproven tres articles que tenen incidència directa sobre el moviment i la lliure circulació de persones i vehicles, l'activitat comercial i activitats d'oci i recreatives:

Limitació a la llibertat de circulació.

 • 1. Únicament, es podrà circular per les vies d'us públic, per a la realització de les següents activitats:
  • a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • b) Assistència a centres sanitaris.
  • c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
  • d) Retorn al lloc de residència habitual.
  • e) Assistència i cura a la gent gran, menors, persones amb dependència, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • f) Desplaçament a entitats financeres.
  • g) Per causa de força major o situació de necessitat.
  • h) Qualsevol altra activitat anàloga de naturalesa degudament justificada.
 • 2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.
 • 3. En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
 • 4. El titular del Ministeri de l'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

La circulació de les persones permesa ha de realitzar-se de manera individual, tret que s'acompanyi a:

 • persones amb discapacitat
 • menors
 • persones grans
 • o un altra causa degudament justificada

Queden expresament prohibits els desplaçaments amb acompanyants.

Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial.

 • 1. S'estableix la suspensió de l'obertura a públic dels locals i establiments que s'incorporen en l'annex I del Reial decret, així com qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.
 • 2. La permanència en els establiments comercials d'obertura permesa ha de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

Mesures de contenció referides a establiments i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració i altres addicionals.

 • 1. Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les instal·lacions culturals i artístiques i les activitats esportives i de lleure recollits en l'Annex I d'aquest Reial decret.
 • 2. Se suspenen, així mateix, les activitats d'hostaleria i restauració relacionades en l'Annex I d'aquest Reial decret. Les cafeteries i restaurants romandran tancats al públic, podent prestar, exclusivament, serveis de lliurament a domicili.
 • 3. Queden suspeses, així mateix, les revetlles, desfilades i festes populars.

Altrament, demanem a la ciutadania que es quedi a casa i restringeixi el seu moviment a l'estrictament necessari. Apel·lem a la necessària col·laboració de tots i de totes.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l'autoritat.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es