Concurs de pintura mural

Concurs de pintura mural


La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Son Servera convoca el I Concurs de Pintura Mural amb motiu del 10è aniversari d'obertura del Centre d'Informació Juvenil del municipi.

El concurs té com a objecte la promoció de la creació artística entre el jovent de Son Servera, així com l'embelliment d'un mur del casal jove.
El concurs es regeix per les següents bases:

  • 1. Tema

Les temàtiques són d'elecció lliure, però han d'estar relacionades amb aspectes que es treballin en l'àmbit de la joventut. També s'ha d'integrar el logotip del CIJ dins l'obra creada. El disseny plasmat en el mur s'ha d'integrar en l'arquitectura i l'interior del casal.

  • 2. Descripció de l'estructura

El mur té unes dimensions aproximades de 2,60 m d'amplària per 3,10 m d'alçada. L'autor o autora de l'obra guanyadora podrà variar lleugerament l'esbós original per tal d'adequar-lo a la superfície assignada.

Les característiques i la ubicació de l'estructura es poden consultar a l'apartat d'annexos d'aquestes bases. La finestra cega del mur, que apareix en les fotos adjuntes, s'ha d'integrar en l'estructura de l'obra.

  • 3. Tècnica

La tècnica és lliure i els treballs han de ser originals i inèdits. No s'admeten treballs que tenguin continguts polítics, irreverents, xenòfobs o qualsevol altre aspecte que atempti contra la dignitat de les persones. Així mateix, els treballs han de referir-se únicament a imatges o dibuixos, i no s'acceptaran textos ni firmes excepte el logotip del casal.

L'artista Sath ajudarà a realitzar l'obra mitjançant pintura acrílica i esprai, sempre seguint el disseny original.

  • 4. Participants

Poden participar-hi joves del municipi de Son Servera d'edats compreses entre els 15 i els 35 anys. Els joves menors de 18 anys necessiten l'autorització del pare, de la mare o del tutor o de la tutora legals.

La inscripció és gratuïta i s'hi pot participar tant de manera individual com en equip, sempre que només entreguin una única proposta.

  • 5. Inscripcions

Les persones interessades han d'aportar la següent documentació:

· Sol·licitud de participació al concurs: es pot recollir i emplenar al Centre d'Informació Jove de Son Servera - CIJ - (c/ Pere Antoni Servera, 24), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15.30 a 18.30 h. Si la persona participant és menor d'edat la sol·licitud haurà d'anar firmada pel pare, per la seva mare o pels tutors legals.

· El treball final s'ha d'entregar en format paper DIN A3 a color.

· Un text explicatiu sobre el disseny i la motivació del mural, amb una extensió màxima d'una pàgina en DIN A4. També hi ha d'haver un escrit sobre la relació dels materials necessaris per dur a terme l'obra final damunt la superfície.

· Fotocòpia del DNI o NIE.
En el moment de l'entrega de la documentació al CIJ, se'ls facilitarà un sobre de format DIN A4 i un DIN A3 per tal d'introduir tota aquesta documentació i proposta candidata al concurs.

  • 6. Terminis i premis

El termini per entregar els treballs al Centre d'Informació Jove de Son Servera és fins dia 23 de novembre.

El premi en metàl·lic al projecte guanyador s'atorgarà una vegada finalitzat el mural.
El premi consisteix en el lliurament en metàl·lic de 300 euros.

  • 7. Selecció i jurat de les obres

El jurat està compost per professionals qualificats en les expressions plàstiques i per personal de l'Ajuntament de Son Servera, que han de fixar el criteri de valoració segons:

· El grau d'integració de l'obra presentada a l'entorn del casal.
· La qualitat artística del treball presentat.
· L'originalitat i creativitat de l'obra.

El jurat seleccionarà les obres finalistes el dia 24 de novembre i el dia 27 de novembre comunicarà la decisió final tant a la persona guanyadora com públicament en la plana web municipal de l'Ajuntament.

El Centre d'Informació Jove es reserva el dret de declarar desert el concurs.

  • 8. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs implica l'acceptació i acords de les bases.

L'organització es reserva el dret de modificar-les, així com de regular qualsevol aspecte no previst inicialment.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es