Relació de convenis 2019


  • 01-19: Consell de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Servera per dur a terme actuacions relatives al pacte entre batles i batlesses de Mallorca.

Aportació econòmica per part del Consell de Mallorca:  23.600,00 €

Vigència: dins el 30.09.2019

Text complet del conveni

  • 02-19: Escola  Balear d'Administració Pública - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública i l'Ajuntament de Son Servera de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l'ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

Vigència: 2 anys des de la signatura prorrogable per acord unànime de les parts.

Text complet del conveni

  • 03-19: Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i per al foment de la desestacionalització de l'oferta del'Illa de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Execució del projecte bàsic i d'execució de reforma i ampliació de l'oficina d'informació turística de Cala Millor, i construcció de banys públics en el terme municipal de Son Servera.

Aportació econòmica per part del Consorci:  màxim 137.790,70 €

Vigència: un màxim de 4 anys des de la signatura.

Text complet del conveni

  • 04-19: Consell de Mallorca - Ajuntamient de Son Servera

Regulació de les obligacions, desenvolupament de les actuacions i justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de Mallorca per actuacions de control de felins assilvestrats a zones urbanes.

Aportació econòmica per part del Consell de Mallorca:  6.647,00 €

Vigència: fins a la finalització de les actuacions subvencionades, y un cop justificades.

Text complet del conveni

  • 05-19: Institut Mallorquí d'Afers Socials - Ajuntament de Son Servera

Establiment del marc de col·laboració entre l'Institut Mallorquí d'AfersSocials i l'Ajuntament de Son Servera per a la prestació dels serveis socials comunitaris bàsics.

Aportació econòmica per part de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials:  189.449,55 €

Vigència: retroactiu des de l'1 de gener del 2018 al 31 de gener del 2019.

Text complet del conveni

  • 06-19: Conselleria de serveis socials i cooperació - Ajuntament de Son Servera

Establiment de les línies de col·laboració en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció i protecció a les persones en situació de dependència.

Aportació econòmica màxima per part de la Conselleria de serveis socials i cooperació:  140.805,00 €

Vigència: des de la signatura fins el 31 de gener de 2022, sense prejudici del caràcter retroactiu a efectes d'actuacions des de l'1 de gener de 2019.

Texto completo del convenio

  • 07-19: IBETEC - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre Ibetec i l'Ajuntament, relatiu al centre de telecomunicacions de Son Corb.

Vigència: 4 anys i podrà prorrogar-se anualment fins un màxim de 4 anys.

Text complet del conveni

  • 08-19: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Son Servera i l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la col·laboració dels cossos policials en situacions d'urgència i en situacions de reforç policial en fires i festes o altres circusmtàncies de caràcter temporal amb l'objectiu de millorar la coordinació policial entre ambdúes policies.

Vigència: fins 31 de desembre de 2020.

Text complet del conveni

  • 09-19: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Son Servera i l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per millorar la col·laboració, el traspàs d'informació i la realització d'accions preventives conjuntes dels diferents serveis de policia tutor de cada ajuntament participant.

Vigència: des de la data de signatura fins 31 de juliol de 2023.

Text complet del conveni

  • 10-19: Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2019.

Aportació econòmica per part del IMAS:  189.449,55 €

Vigència: des de l'01 de gener de 2019 fins el 31 de gener de 2020.

Text complet del conveni


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es