01. Impost sobre béns immobles

Article 1r

La naturalesa, fet imposable, supòsits de no subjecció, exempcions, subjecte passiu, base imposable, base liquidable, quota, mèrit, període impositiu i gestió d'aquest impost s'han de regir pel previst en els articles 60 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposicions de desplegament i complementàries de la Llei, i allò que s'ha establert en els articles següents d'aquesta Ordenança.

Data de creació: 07 de diciembre de 2016
Data de publicació: 13 de diciembre de 2016

Fecha inicio : 01 de enero de 2017

 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Impost sobre béns immobles
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es