02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • Aprovació inicial: 31 d'octubre de 2013
  • Publicació en BOIB n.174 de 19 de desembre de 2013

Article 1r

De conformitat amb el que preveu l'article 95.4 del RDL 2/2004, regulador de les hisendes locals, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica aplicable en aquest municipi queda fixat en l'1,5%.

Fecha inicio : 01 de enero de 2014

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es