03. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Article 1r

1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol dret real de possessió limitador del domini sobre els béns.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior pot consistir en:

a) Negoci jurídic mortis causa.
b) Declaració formal d'hereus ab intestato.
c) Negoci jurídic inter vivos, sigui de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es