15. Taxa per serveis especials motivats per espectacles, transports i altres

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis especials per a espectacles o transports, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del citat RDL.

Autor: Ayuntamiento

Data de creació: 04 de noviembre de 2014
Data de publicació: 06 de noviembre de 2014

Fecha inicio : 06 de noviembre de 2014

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es