20. Taxa per ocupaciˇ del subs˛l, s˛l i vol de la via p˙blica

Article 1r -Fonament i naturalesa

Fent ˙s de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituciˇ, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de rŔgim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de marš, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subs˛l, s˛l i vol de la via p˙blica, que s'ha de regir per la present Ordenanša fiscal.

 

 

DescÓrrega d'arxius

 

Plaša de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

TelŔfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es