09. Ordenança municipal reguladora de l'estacionament en superfície amb limitació horària

De conformitat amb el previst als articles 4.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i 7.b) de la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, l'Ajuntament de Son Servera estableix la present ordenança municipal reguladora de l'estacionament en superfície amb limitació horària.

Article 1r

És objecte de la present ordenança, la regulació de les condicions d'estacionament en les vies o zones de la població establertes amb limitació de permanència i control horari, amb la finalitat d'aconseguir la rotació de vehicles que permeti l'optimització del domini públic dedicat a aquest fi, com bé escàs, davant la demanda existent.

Fecha inicio : 03 de febrero de 2013

Més informació: 

En cas de discrepàncies entre els documents aquí publicats, i la publicación en BOIB, prevaldrà sempre la publicación al BOIB.

 

Web:

 Publicació BOIB ordenança municipal 9  

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es