06. Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició

Article 1.

L'objecte d'aquesta Ordenança és donar compliment, pel que fa a la gestió dels residus de construcció i demolició, a l'article 6 i article 8, darrer paràgraf, del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 8 d'abril de 2002 (correcció d'errades aprovada pel Ple de dia 29 de juliol de 2002) i publicat íntegrament al BOIB núm. 141, de 23 de novembre de 2002.

L'esmentat article 6 del Pla Director disposa que correspon als ajuntaments traslladar a les seves ordenances les mesures necessàries per al compliment de les obligacions que se'n derivin. D'altra part, l'article 8, en el darrer paràgraf, assenyala que els ajuntaments han de revisar les seves ordenances municipals amb l'objectiu d'adaptar-les al que disposa l'article 9 d'aquest Pla director sectorial.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es