05. Ordenança municipal reguladora d'ús i aprofitament de platges

Article 1. Caràcter de les platges

D'acord amb el disposat a l'art. 3.1. lletra b) de la Llei de Costes, de 28 de juliol de 1998, les platges d'aquest terme municipal de Son Servera constitueixen béns de domini públic marítim-terrestre estatal, en consonància amb el disposat a l'art. 132.2. de la Constitució Espanyola.

Data de creació: 10 de enero de 2005
Data de publicació: 22 de enero de 2005

Fecha inicio : 23 de enero de 2005

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es