Propuestas legislatura 2015-2019

02-11-2018
MANTENIMENT DELS EMBORNALS MUNICIPALS.
MARIA BEL PRIETO ()
Pendent estudi
Vista la situació en què es troben els embornals a alguns carrers del.municipi, insistim com ja hem repetit al regidor de Vies i Obres en diferents ocasions, i fent esment al prec que fan veïns dels carrers Binicanella i Ca S,Hereu concretament;

Sol.licitam de caire URGENT la neteja amb profunditat de tots els que ocasionen molèsties a la ciutadania, i exigim el compromís del seu favorable MANTENIMENT.

Gràcies

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies