Pressupost 2019


Aprovació inicial del pressupost general 2019

A la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, als efectes de reclamacions, el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2019, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Son Servera, en la sessió de dia 29 de novembre de 2018.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies