imagen

Equivalències


  • Equivalències directes (sense necessitat de fer cap tràmit)

Hi ha títols, diplomes i certificats que tenen una equivalència directa amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (A2, B1, B2, C1, C2 i LA). Això vol dir que qualsevol administració de les Illes Balears els accepta com a equivalents i no demana cap altre document acreditatiu. Aquests casos es recullen en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

Un exemple d'equivalències directes són les equivalències entre els certificats emesos abans del 2011 i els emesos a partir del 2011 per la conselleria competent en matèria de certificació de coneixements de català del Govern de les Illes Balears:

Certificats anteriors (abans del 2011)Certificats actuals (a partir del 2011, adaptats al Marc europeu comú)
Nivell ANivell B1
Nivell BNivell B2
Nivell CNivell C1
Nivell DNivell C2
Nivell ENivell LA
  • Equivalències no directes (cal fer algun tràmit)

Per als casos que no figuren en l'apartat anterior, s'ha de presentar una sol·licitud d'equivalència a la Direcció General de Política Lingüística.

Podeu consultar les homologacions en el següent enllaç.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies