Normes d'ús de l'Estació de Son Servera

Estació de Son Servera - normes d'ús


 • Conèixer i respectar les normes.
 • Acreditar una persona responsable de la reserva, que serà la interlocutora amb l'Ajuntament de Son Servera. Aquesta persona ha de ser major de 16 anys. Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'una persona major d'edat que, en tot cas, se'n farà responsable.
 • Utilitzar les instal·lacions amb respecte i deixar-les, una vegada acabada l'activitat, netes de fems i deixalles, amb l'aixeta i les portes tancades, i els llums apagats.
 • Deixar les instal·lacions en les mateixes condicions d'ordre, netedat i higiene en què estaven abans de l'activitat. A més, la persona responsable s'ha d'emportar tots els fems que hagi generat i depositar-los en el punt verd del municipi.
 • Conservar el material de neteja.
 • Fer un ús racional de l'aigua i l'electricitat.
 • Comunicar a l'Ajuntament de Son Servera qualsevol tipus de desperfecte que s'hagi produït durant l'activitat.
 • En cas que es tregui el mobiliari a l'exterior de les instal·lacions, tornar a entrar-lo i deixar-lo col·locat al seu lloc.
 • Respectar i conservar les instal·lacions i l'entorn..
 • Respectar la normativa vigent en matèria d'incendis forestals i seguir les indicacions i limitacions que pugui fixar l'Ajuntament de Son Servera.
 • Respectar les normes de seguretat i les que indiquin els cartells i avisos col·locats a la vista.
 • Retirar qualsevol element que hagi estat aportat personalment durant l'activitat, tant a l'interior com a l'exterior de les instal·lacions, com ara cartells, senyals, globus, banderes, etc.
 • Retornar les claus a la comissaria de la Policia Local el dia següent de l'activitat, entre les 24 h i les 8.30 h, o introduir-les en la bústia habilitada a l'exterior.

A més, queda expressament prohibit:

 • Fer renous a partir de les 24 h per evitar molèsties als veïnats.
 • Encendre qualsevol tipus de foc, sigui quina en sigui la finalitat, en qualsevol lloc que no sigui l'indicat.
 • Fumar dins les instal·lacions i espais tancats.
 • Produir qualsevol tipus de desperfecte durant l'activitat de forma intencionada. En aquest cas, el cost de reparació dels desperfectes en qualsevol part de les instal·lacions o de l'equipament anirà a càrrec de la persona responsable de l'activitat.
 • Instal·lar castells o altres elements inflables.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies