Accions de mitigació al canvi climàtic


Accions de mitigació al Canvi Climàtic
Seguiment del consum energètic dels equipaments
No iniciatEn cursExecutat
Designació d'una figura de gestor energètic en els equipaments municipals
No iniciatEn cursExecutat
Campanya de sensibilització a totes les dependències municipals per fomentar i consolidar les bones practiques ambientals
No iniciatEn cursExecutat
Configuració d'estalvi als equips ofimàtics
No iniciatEn cursExecutat
Elaboració d'un manual de bones practiques ambientals
No iniciatEn cursExecutat
Canvi de calderes de gasoil per calderes de gas natural
No iniciatEn cursExecutat
Ús d'estufes de pellet
No iniciatEn cursExecutat
Actuacions incloses a l'informe de la visita d'avaluació energética (VAE) a l'Ajuntament
No iniciatEn cursExecutat
Actuacions incloses a l'informe de la visita d'avaluació energética (VAE) a CEIP Na Penyal
No iniciatEn cursExecutat
Actuacions incloses a l'informe de la visita d'avaluació energética (VAE) a CEIP Jaume Fornaris
No iniciatEn cursExecutat
Actuacions incloses a l'informe de la visita d'avaluació energética (VAE) al Poliesportiu
No iniciatEn cursExecutat
Canvi d'il·luminacio interior per altre més eficient en edificis municipals
No iniciatEn cursExecutat
Realització d'auditories energètiques per als edificis municipals
No iniciatEn cursExecutat
Publicació de consums d'equipaments municipals
No iniciatEn cursExecutat
Campanyes especifiques per fomentar l'ús racional de l'energia i les energies renovables en el sector terciari
No iniciatEn cursExecutat
Campanyes de sensibililtzacio adreçades a la ciiutadania vinculades amb la renovació de bombetes, electrodomèstics, millora dels aïllaments i compra d'energia verda
No iniciatEn cursExecutat
Bonificacions fiscals en l'impost de béns immobles per edificis, habitatges o locals que tinguin instal·lada un mínim d'un 40 % del total de la potència contractada d'energia solar fotovoltaica per autoconsum
No iniciatEn cursExecutat
Bonificacions fiscals en la llicència d'obres per a la implantació d'energies renovables
No iniciatEn cursExecutat
Substitució de les làmpades de l'enllumenat per altres de més eficients
No iniciatEn cursExecutat
Substitució de vehicles municipals per vehicles menys contaminants o elèctrics
No iniciatEn cursExecutat
Ús de la bicicleta eléctrica per part dels serveis tècnics i de la policía municipal
No iniciatEn cursExecutat
Incorporació de criteris sobre vehicles eficients en els plecs de contractació
No iniciatEn cursExecutat
Elaboració d'un pla de mobiltat del municipi
No iniciatEn cursExecutat
Planificar / promoure la mobilitat a peu i ús de la bicicleta
No iniciatEn cursExecutat
Renovació eficient del parc mòbil del municipi i diversificació energética del sector
No iniciatEn cursExecutat
Instal·lació de punts de subministrament elèctric per a vehicles
No iniciatEn cursExecutat
Crear camins escolars
No iniciatEn cursExecutat
Creació d'aparcaments per a bicicletes
No iniciatEn cursExecutat
Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions (elèctrics, hibrids, etc...)
No iniciatEn cursExecutat
Campanyes especifiques per incrementar el percentatge de la recollida selectiva
No iniciatEn cursExecutat
Implantació de la recollida de la fracció orgánica al municipi
No iniciatEn cursExecutat
Implantació del sistema de recollida porta a porta dels residus del sector domèstic i terciari
No iniciatEn cursExecutat
Foment del consum de productes de proximitat i d'agricultura ecològica i promoció de compra i consum responsable
No iniciatEn cursExecutat
Implantacio del compostatge casolà o comunitari
No iniciatEn cursExecutat
Implantació d'un sistema de pesatge i de la recollida porta a porta a grans productors
No iniciatEn cursExecutat

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies