Consell Escolar Municipal


Definició

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l'òrgan de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari de Son Servera.

Als efectes administratius i pressupostaris, i sense cap perjudici de la seva autonomia com a institució de caire consultiu, el CEM s'adscriu al Departament d'Educació de l'Ajuntament de Son Servera.

Règim jurídic

1. El Consell Escolar Municipal es regeix per la normativa següent:

a) El Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, determina que els òrgans de consulta i participació i assessorament en la programació de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears són el Consell Escolar de les Illes Balears, els consells escolars insulars i els consells escolars municipals (BOIB núm. 112/2001, de 18 de setembre).

b) El títol II del Decret 10/2003, de 14 de febrer, regula el funcionament dels consells escolars municipals (BOIB núm. 23/2003, de 18 de febrer).

2. En totes les qüestions no previstes en la normativa específica o comuna o en aquest Reglament, el Consell Escolar Municipal se sotmet als acords del Ple.

Composició

El Consell Escolar Municipal ha d'estar format per la presidència, la vicepresidència i vocals.

a) La presidència recau en el batle o la batlessa de l'Ajuntament de Son Servera. 

b) La vicepresidència recau en el regidor o la regidora d'Educació.

c) Els vocals han de ser elegits per l'Ajuntament en funció dels sectors educatius representats en el Consell.

Competències i funcions

El Consell Escolar Municipal ha de ser informat i consultat sobre els temes següents:

a) Convenis i acords de col·laboració amb l'Administració educativa que afectin l'ensenyament dins l'àmbit del municipi.

b) Serveis educatius complementaris i activitats extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres educatius del municipi.

c) Creació o modificació dels centres educatius del municipi.

d) Programes i actuacions municipals relacionats amb la conservació, el manteniment, els usos extraescolars i la vigilància dels centres docents.

e) Competències educatives que afectin l'ensenyament no universitari en totes les etapes i modalitats que la legislació vigent atorgui als municipis.

f) Constitució i funcionament de patronats o instituts municipals d'educació.

g) Edició i distribució de materials didàctics, especialment els que tenguin continguts relacionats amb el municipi.

h) Qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats educatives específiques del municipi.

i) Promoció de la coeducació i la igualtat de gènere.

El Ple del Consell, format pel conjunt de vocals del Consell Escolar Municipal és el màxim òrgan de deliberació i decisió.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies