Cartera de serveis


Servei d'informació, d'orientació i d'assessorament

L'objectiu d'aquest servei és el d'informar, orientar, gestionar, valorar i mobilitzar els recursos socials per tal de que els individus i famílies coneguin els seus drets i deures i puguin accedir als recursos socials existents.

Prevenció, promoció i inserció social

L'objectiu és facilitar l'adaptació de la persona i de la família a l'entorn social i comunitari on viuen, i reduir els efectes dels processos d'exclusió social i econòmica més generals.

 • Atenció individual i familiar. Intervenció entre persona / familia i treballadora social de referència per atendre i millorar les dificultats i situacions de necessitat.
 • Atenció socioeducativa.
  • Programa d'absentisme escolar
  • Projecte de conciliació
  • Programa PISE
 • Atenció comunitària.
  • Programa de competències familiars
  • Taller de memòria
  • Taller de famílies cuidadores

Suport a la unitat de convivència

Constitueix tot un un conjunt d'actuacions per facilitar el desenvolupament i el manteniment de l'autonomia personal, amb la finalitat de prevenir o retardar el deteriorament individual i social, promovent condicions favorables en les relacions familiars i de convivència.

 • SAD
  • Actuacions d'atenció domèstica
  • Actuacions de cura personal
  • Actuacions bàsiques de reforç psicosocial
 • Serveis de teleassistència
 • Centre d'estades diürnes
  • Prevenció terapèutica i promoció de la salut
  • Promoció de l'autonomia en l'atenció de les activitats de la vida diària

Servei de dependència

La Llei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia personal i d'Atenció a les persones en situació de dependència ofereix un sistema integral d'atenció a les persones que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat i que requereixen suport per desenvolupar les activitats essencials de la vida diària.

Compromisos generals de la cartera de serveis de l'Ajuntament de Son Servera

Accessibilitat. Els horaris d'atenció i la prestació dels serveis s'han d'adequar a les necessitats de la ciutadania.

Eficàcia. Les demandes plantejades s'han de resoldre amb la resposta correcta i adequada a cada cas.

Fiabilitat. Els sistemes d'informació, les bases de dades i els procediments que s'utilitzen s'han de revisar i s'han d'actualitzar de forma permanent.

Professionalitat. L'actuació dels professionals ha de ser diligent i eficient, i ha de garantir el secret i la confidencialitat del tractament de les dades personals i dels protocols consensuats, que han de ser adequats, per poder garantir-ne la professionalitat.

Tracte correcte. La relació professional / personal atesa ha de ser correcta; el tracte ha de ser amable, atent i respectuós. Les persones usuàries s'han de comprometre a facilitar la informació actualitzada i a aportar la documentació requerida per poder fer les gestions.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies