Corporació municipal

Estructura interna de l'Ajuntament de Son Servera

La corporació municipal és l'estructura interna que manté l'organització de l'Ajuntament. En aquesta secció us presentam quins organismes formen aquesta estructura i quines en són les funcions.

  • BATLIA

Sr. Jaume Servera Lliteras

President de la corporació i a qui correspon dirigir l'Administració municipal, representar l'Ajuntament i totes aquelles competències que les lleis li atorguen.

El batle pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les que la llei declara indelegables, en la Junta de Govern i els regidors.

  • TINENTS DE BATLE

1r. Sr. Jose Miguel Servera Leno

2n. Sr. Bernardo Grimalt Alfaro

3a. Sra. Margarita Bonet Cabrer

4t. Sr. Miguel Morlà Mascaró

5a. Sra. Maria Àngela Brunet Febrer

Els correspon substituir al batle en les seves funcions, per ordre de nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions.

  • PLE

Òrgan municipal de màxima representació política, ja que en formen part el batle i tots els regidors, per la qual cosa la seva responsabilitat deriva directament de l'elecció popular.

  • JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat format per el batle, que la presideix, i pels regidors que es designen a continuación:

Sr. Jose Miguel Servera Leno

Sr. Bernardo Grimalt Alfaro

Sra. Margarita Bonet Cabrer

Sr. Miguel Morlà Mascaró

Sra. Maria Àngela Brunet Febrer

  • JUNTA DE PORTAVEUS

Cada grup municipal designarà una persona portaveu que els representarà en les seves relacions amb tots els òrgans municipals. Les persones portaveus dels grups municipals constituiran la Junta de Portaveus, presidida pel batle, i que es constituirà com a mínim cada dos mesos, mitjançant convocatòria prèvia.

Els acords de la Junta de Portaveus no tindran efectes vinculants per als òrgans decisoris municipals. Correspon a la Junta de Portaveus qualsevol informació que pugui ser d'interès per al municipi, així com tractar qualsevol qüestió relacionada amb el funcionament de les sessions del Ple i de l'Ajuntament.

  • COMISSIONS INFORMATIVES

Òrgans col·legiats, de caràcter permanent, que tenen per objecte l'estudi, consulta, informe i emissió de dictàmens previs sobre tots els assumptes que s'hagin de tractar durant el ple.

  • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Òrgan col·legiat de caràcter no permanent i amb funcions específiques de dictamen sobre els comptes anuals de la corporació, que s'han de sotmetre un cop a l'any a la seva consideració.

  • REGIDORIES

Àrees amb atribució per dirigir internament la gestió dels serveis i matèries pertinents.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies