Pressupost 2018


Antoni Servera Servera, batle president de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), fa saber que contra l'acord adoptat pel Ple de la Corporació, d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2018, així com de la plantilla de personal, que ompren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral i eventual, en la sessió extraordinària de dia 20 de novembre de
2017, i publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 143, de 23 de novembre de 2017, no s'ha presentat cap tipus d'al·legació /o reclamació en el termini que s'esgotava el 18 de desembre de 2017, acordant-se l'aprovació definitiva del mateix.


 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Pressupost General 2018
Tipus d'arxiu:PDF

 

Més informació:

Documents

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies