Plataforma de contractació del sector públic


D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, l'Ajuntament de Son Servera publica des del 9 de març de 2018 els anuncis i altra informació relativa als contractes en la plataforma de 'Contractació del sector públic'.

Accés a la plataforma de 'Contractació del sector públic (procediments aprovats i licitats a partir del 09 de març de 2018).

Tots els procediments iniciats amb anterioritat a aquesta data es troben allotjats a l'antic 'Perfil del contractant'.

Accés al 'Perfil del contractant' (procediments aprovats i licitats amb anterioritat al 09 de març del 2018).


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies