Relació de convenis 2019


 • 01-19: Consell de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Servera per dur a terme actuacions relatives al pacte entre batles i batlesses de Mallorca.

Aportació econòmica per part del Consell de Mallorca:  23.600,00 €

Vigència: dins el 30.09.2019

Text complet del conveni

 • 02-19: Escola  Balear d'Administració Pública - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública i l'Ajuntament de Son Servera de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l'ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

Vigència: 2 anys des de la signatura prorrogable per acord unànime de les parts.

Text complet del conveni

 • 03-19: Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i per al foment de la desestacionalització de l'oferta del'Illa de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Execució del projecte bàsic i d'execució de reforma i ampliació de l'oficina d'informació turística de Cala Millor, i construcció de banys públics en el terme municipal de Son Servera.

Aportació econòmica per part del Consorci:  màxim 137.790,70 €

Vigència: un màxim de 4 anys des de la signatura.

Text complet del conveni

 • 04-19: Consell de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Regulació de les obligacions, desenvolupament de les actuacions i justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de Mallorca per actuacions de control de felins assilvestrats a zones urbanes.

Aportació econòmica per part del Consell de Mallorca:  6.647,00 €

Vigència: fins a la finalització de les actuacions subvencionades, y un cop justificades.

Text complet del conveni

 • 05-19: Institut Mallorquí d'Afers Socials - Ajuntament de Son Servera

Establiment del marc de col·laboració entre l'Institut Mallorquí d'AfersSocials i l'Ajuntament de Son Servera per a la prestació dels serveis socials comunitaris bàsics.

Aportació econòmica per part de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials:  189.449,55 €

Vigència: retroactiu des de l'1 de gener del 2018 al 31 de gener del 2019.

Text complet del conveni

 • 06-19: Conselleria de serveis socials i cooperació - Ajuntament de Son Servera

Establiment de les línies de col·laboració en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció i protecció a les persones en situació de dependència.

Aportació econòmica màxima per part de la Conselleria de serveis socials i cooperació:  140.805,00 €

Vigència: des de la signatura fins el 31 de gener de 2022, sense prejudici del caràcter retroactiu a efectes d'actuacions des de l'1 de gener de 2019.

Texto completo del convenio

 • 07-19: IBETEC - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre Ibetec i l'Ajuntament, relatiu al centre de telecomunicacions de Son Corb.

Vigència: 4 anys i podrà prorrogar-se anualment fins un màxim de 4 anys.

Text complet del conveni

 • 08-19: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Son Servera i l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la col·laboració dels cossos policials en situacions d'urgència i en situacions de reforç policial en fires i festes o altres circusmtàncies de caràcter temporal amb l'objectiu de millorar la coordinació policial entre ambdúes policies.

Vigència: fins 31 de desembre de 2020.

Text complet del conveni

 • 09-19: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Son Servera i l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per millorar la col·laboració, el traspàs d'informació i la realització d'accions preventives conjuntes dels diferents serveis de policia tutor de cada ajuntament participant.

Vigència: des de la data de signatura fins 31 de juliol de 2023.

Text complet del conveni

 • 10-19: Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) - Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2019.

Aportació econòmica per part del IMAS:  189.449,55 €

Vigència: des de l'01 de gener de 2019 fins el 31 de gener de 2020.

Text complet del conveni

 • 11-19: Consell de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Conveni l'objecte es regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Son Servera, per dur a terme la reparació o restitució dels danys produïts per les inundacions del dia 09 d'octubre de 2018 en les infraestructures, equips, instal·lacions i serveis inclosos.

Aportació econòmica per part del Consell:  110.724,57 €

Vigència: en finalitzar les actuacions subvencionads i un cop justificades les actuacions.

Text complet del conveni

 • 12-19: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Conveni per a l'execució de les obres del projecte de Millora d'Infraestructures i embelliment del carrer de Sant Antoni i la Plaça Nova.

Aportació econòmica per part del Consorci:  500.000,00 €

Vigència: des de la data de la signatura fins a la formalització de l'acta de recepció i finalització de les obres executades.

Text complet del conveni

 • 13-19: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Conveni per a l'execució de les obres del projecte de Reurbanització i millora del Passeig Marítim de Cala Millor - Cala Bona entre els carrers de Pula i des Comellar Fondo (tram II).

Aportació econòmica per part del Consorci:  500.000,00 €

Vigència: des de la data de la signatura fins a la formalització de l'acta de recepció i finalització de les obres executades.

Text complet del conveni

 • 14-19: Conselleria d'Hisenda i Administracions Publiques - Ajuntament de Son Servera

Conveni redactat amb l'objecte de concretar els compromisos assumits per les parts derivats de la concessió d'una subvenció per dur a terme obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

Aportació econòmica per part de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques: 103.464,54 €

Vigència: des de la data de la signatura fins el 30 d'octubre de 2019.

Text complet del conveni

 • 15-19: Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears - Ajuntament de Son Servera

Establir la col·laboració d'ambdòs ens per oferir programes d'intervenció socioeducativa (modalitat PISE) que proporcionin alternatives educatives enfocades a la reincorporació i manteniment dins del sistema educatiu de l'alumnat d'educació secundària matriculat a l'ESO menor de 16 anys, amb dificultats d'adaptació a l'entorn escolar.

Sense despesa econòmica específica

Vigència: 4 anys a partir de la data de la signatura.

Text complet del conveni

 • 16-19: Consell de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida per actuacions relatives al suport de la joventut, en el marc de la convocatòria de subvencions del Consell Insular per a l'any 2019.

Vigència: fins acabar les actuacions subvencionades i realitzar els pagaments de la subvenció.

Text complet del conveni

 • 17-19: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar - Ajuntament de Son Servera

Redacció del projecte bàsic i executiu del projecte de construcció d'un centre de formació de cuina a l'IES Puig de sa Font de Son Servera.

Aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Sant Llorenç: 50 % del cost total, fins un màxim de 43.549,44 €.

Text complet del conveni


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es