Procediment de crema de residus agrícoles


Procés d'autorització de la crema de residus agrícoles i forestals

En tots els casos, caldrà comprovar tres aspectes per saber si cremar restes vegetals o fer ús del foc està Permès amb precaució, cal una Autorització administrativa o està totalment Prohibit.

Per a això, ha de consultar-se la pàgina del SERVEI DE GESTIÓ FORESTAL, creada a aquest efecte.

En cas de necessitar una autorització administrativa, abans de començar, cal disposar d'un seguit d'informació imprescindible:

  • Dades del sol·licitant (informació bàsica)
  • Dades de l'explotació:
   • Municipi
   • Polígon
   • Parcel·la
   • Recinte
    Preferible dades de SIGPAC, però Cadastre s'accepta, o Superfície (ha)
    No s'accepten quarterades ni derivats

Emplenar el model de sol·licitud del tràmit d'Autorització per a la crema de residus agrícoles per motius fitosanitaris (ENLLAÇ AL TRÀMIT). Omplir en majúscules.

Cal que el cultiu declarat es correspongui amb el de la parcel·la declarada. Especificar el tipus de material a cremar i organisme nociu pel qual es podria veure afectat.


Normativa

Resolució de 3 d'agost de 2022 - crema de residus agrícolas. Antecedents:

 • La Llei 7/2022 (BOE 85 de 9 d'abril de 2022) prohibeix la crema de residus vegetals a l'entorn agrícola.
 • L'informe de la Direcció General d'Agricultura de dia 2 d'agost de 2022 especifica que la possible presència d'un risc fitosanitari per a les plantacions fa resultar convenient en molts cultius efectuar una crema controlada.
 • La Resolució de 3 d'agost de 2022 de la Conselleria d'Agricultura estableix les instruccions que s'han de seguir per a l'atorgament de l'autorització.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies