imagen

Política d'accessibilitat

SGAU Politica


L'Ajuntament de Son Servera, amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i dels visitants, i seguint el seu compromís de la no-discriminació i la igualtat d'oportunitats, té com uns dels objectius prioritaris assolir un entorn accessible per a totes les persones en què s'evitin les limitacions i barreres que puguin impedir el lliure accés a tots els serveis i espais del municipi.

Per aquest motiu, ara l'Ajuntament de Son Servera emprèn també el projecte Política d'Accessibilitat Universal, d'acord amb els principis següents d'acció contínua:

  • Acomplir a legislació vigent i qualsevol altre compromís voluntari que se subscrigui, i de manera molt especial la Norma UNE 170001 relativa a l'accessibilitat universal i els criteris DALCO (deambulació, aprehensió, localització i comunicació).
  • Proporcionar a tota la ciutadania espais accessibles, de manera que permeti l'accés de les persones als serveis municipals i equipaments, possibilitant el contacte amb els altres i afavorint la llibertat d'elecció, sempre en igualtat de condicions.
  • Fer que aquests espais accessibles siguin cada vegada més significatius i importants, implicant també a l'oferta privada del municipi.
  • Millorar contínuament l'eficàcia del Sistema de Gestió de l'Accessibilitat Universal o qualsevol altre que se subscrigui, mitjançant la implantació i manteniment d'aquells processos i procediments necessaris per obtenir una millora contínua de l'accessibilitat universal de l'entorn i les instal·lacions que s'ofereixen.
  • Establir periòdicament objectius de l'accessibilitat universal i controlar de manera decidida, eficient i periòdica tots els aspectes associats als processos i serveis relacionats. 
  • Motivar, sensibilitzar, educar i formar el personal implicat i servir de model per a les nostres persones usuàries i per a la societat en general. 
  • Mantenir vies i canals de comunicació per informar, escoltar i dialogar amb les parts interessades, i en especial per millorar la nostra accessibilitat universal, així com per descobrir el grau de satisfacció i les necessitats de totes les persones usuàries. 

D'aquesta manera, L'Ajuntament es compromet a aportar els recursos necessaris per al desenvolupament i la implantació de la seva política, comprometent-se, a més, a revisar aquesta política i a escoltar les noves exigències i suggeriments de les persones usuàries sempre que sigui necessari i sota un enfocament permanent de millora contínua.

Son Servera, 1 d'octubre de 2022

Jose Miguel Servera Leno

Regidor de Turisme de l'Ajuntament de Son Servera

Direcció del Sistema de Gestió d'Accessibiitat Universal


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies