30. Taxa per la prestació del Servei d'Assistència en el Centre d'estades diürnes de Son Servera

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3030 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'assistència al centre d'estades diürnes de Son Servera

BOIB núm 12 de 26 de gener de 2023

Article 1r Fonament legal

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò disposat als articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, Regulador de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d'assistència al Centre d'estàncies diürnes de Son Servera. S'entén per servei d'assistència, aquell prestat des del moment en el que la persona es beneficiària del servei d'estàncies diürnes. La finalitat fonamental d'aquest recurs es millorar la qualitat de vida, tant de la família assistent com del major depenent.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies