30. Taxa per la prestació del Servei d'Assistència en el Centre d'estades diürnes de Son Servera

Aprovació inicial 16-jul-20. Publicacio BOIB 166 de 26 de setembre de 2020.

Article 1r Fonament legal

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò disposat als articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, Regulador de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d'assistència al Centre d'estàncies diürnes de Son Servera. S'entén per servei d'assistència, aquell prestat des del moment en el que la persona es beneficiaria del servei d'estàncies diürnes. La finalitat fonamental d'aquest recurs es millorar la qualitat de vida, tant de la família assistent com del major dependent.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies