13. Ordenança municipal reguladora per a la correcció de la contaminació acústica i ambiental en l'activitat de la construcció

Publicació BOIB 144 de 27-set-07

Exposició de motius

Donat l'actual ritme i volum de construcció que es dona a les zones costaneres i turístiques del municipi de Son Servera, es troba necessari crear una regulació d'execució d'obres i renous per a la temporada turística.

Una important activitat en la utilització de maquinària grossa, especialment la que genera renous i problemes de qualitat ambiental a les zones llindants, fan que, l'ajuntament estigui obligat a ordenar aquest sector de la construcció i les possibles obres que es poden executar en temporada estival, mitjançant una ordenança.

Cal assenyalar també que, des d'un punt de vista d'oportunitat, és convenient fer una regulació més ampla en matèria de renous i medi ambient, i estendre-la a altres activitats, però la complexitat de la necessària normativa futura, principalment en el seu aspecte tècnic de definicions de renous, activitats i sanciones, així com el seu aspecte jurídic, fan necessari que l'ajuntament prengui una primera mesura d'urgència.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es