32. Taxa per utilització i assistència a Espectacles en el Cinema - Teatre La Unió

  • Aprovació inicial 14-nov-11.
  • Publicació BOIB 14 del 31-gen-12

Article 1 - Fonament i naturalesa

D'acord amb el que disposa l'article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'ajuntament estableix la taxa pública per la utilització i per l'assistència a espectacles del Cine Teatre La Unió de Son Servera, especificada en les quotes regulades en l'article 4 d'aquesta ordenança.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies