16. Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions

Article 1: Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte, dins les competències d'aquest Ajuntament, regular les mesures i els instruments necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica en el terme municipal, a fi d'evitar i reduir els danys que pugui ocasionar a les persones, els béns o el medi ambient.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es