17. Ordenança reguladora dels horaris d'establiments públics i activitats recreatives

La regulació dels horaris dels establiments i espectacles públics i de les activitats recreatives obeeix a la necessitat d'unir de forma raonable i conforme a la legislació vigent el dret a l'activitat empresarial d'hostaleria, el dret dels ciutadans a gaudir de l'oci i dels locals d'esbargiment, juntament amb el descans i evitació de molèsties a veïns i visitants. L'article 19 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, estableix que l'horari general dels espectacles i de les activitats recreatives serà determinat reglamentàriament pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Això no obstant, mentre la CAIB no reguli aquest tema, correspondrà als plens dels ajuntaments aprovar mitjançant un reglament ampliacions o reduccions dels horaris en matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives. Fent ús d'aquesta facultat prevista en el paràgraf anterior, amb aquesta Ordenança es procedeix a fixar els horaris d'obertura i tancament dels establiments i espectacles públics i de les activitats recreatives al municipi de Son Servera.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es