01. Impost sobre béns immobles

  • Aprovació inicial en ple de l'Ajuntament de Son Servera extraordinari i urgent de l'11 de novembre de 2020.
  • Publicació de l'aprovació definitiva en BOIB num.216 de 31 de desembre de 2020.

Article 1r

La naturalesa, fet imposable, supòsits de no subjecció, exempcions, subjecte passiu, base imposable, base liquidable, quota, mèrit, período impositiu i gestió d'aquest impost s'han de regir pel previst en els articles 60 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposicions de desplegament i complementàries de la Llei, i allò que s'ha establert
en els articles següents d'aquesta Ordenança.

Data de creació: 30 de diciembre de 2020
Data de publicació: 31 de diciembre de 2020

Fecha inicio : 01 de enero de 2021

 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Impost sobre béns immobles
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies