02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • Aprovació inicial per ple extraordinari urgent d'11 de noviembre de 2020
  • Publicació en BOIB n.216 de 31 de desembre de 2020

Article 1r

De conformitat amb el que preveu l'article 95.4 del RDL 2/2004, regulador de les hisendes locals, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica aplicable en aquest municipi queda fixat en l'1,5%.

[...]

Fecha inicio : 01 de enero de 2021

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies