03. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Aprovació en sessió de ple ordinaària de dia 17 de març de 2022.

Publicació en BOIB núm.63 de 14 de maig de 2022.

Article 1. Legitimació legal

1. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és un tribut directe establert per l'article 59.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulat pel què disposen els articles 104 a 110 del dit text refós, i per les normes de la present ordenança.

Data de publicació: 14 de mayo de 2022

Fecha inicio : 14 de mayo de 2022

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies