04. Impost sobre activitats econòmiques

Article 1r - Fet imposable

1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual és el mateix exercici, al territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

2. Es consideren activitats empresarials, als efectes d'aquest impost, les de ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies