05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Article 1r - Naturalesa i fet imposable

1. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte que grava la capacitat contributiva del subjecte passiu manifestada com a conseqüència de la realització del fet imposable consistent en l'execució, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a l'Ajuntament de Son Servera.

2. La subjecció a l'obligació d'obtenir la llicència d'obres o urbanística regeix sense excepció tant per a les persones i entitats privades com per a les administracions públiques distintes de l'Ajuntament, encara que les actuacions subjectes afectin terrenys pertanyents al domini o patrimoni públic.

[...]

Data de publicació: 08 de septiembre de 2015

Fecha inicio : 09 de septiembre de 2015

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies