06. Taxa per expedició de documents administratius

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, Regulador de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament seguirà percebent la "Taxa per expedició de documents administratius", que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen el què disposa l'article 57 de l'esmentat R.D.L.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies