08. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer

Article 1r. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament continua percebent la taxa per llicències d'autotaxi i altres vehicles de lloguer, que s'ha de regir per la present Ordenança fiscal les normes de la qual compleixen el que disposa l'article 57 del citat RDL.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies