09. Taxa per llicències urbanístiques

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà percebent la "Taxa per expedició de documents administratius", que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen el que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Fecha inicio : 16 de mayo de 2013

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies