10. Taxa per clavegueram

Article 1r - Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament continua percebent la taxa per clavegueram, que s'ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que disposa l'article 57 del citat RDL.

Data de creació: 11 de diciembre de 2014
Data de publicació: 15 de diciembre de 2014

Fecha inicio : 01 de enero de 2015

 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Taxa por clavegueram
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies