13. Taxa per recollida domiciliària dels residus sòlids urbans i el seu tractament, transformació i transport

Article 1r Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'Article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i deconformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, Regulador de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombreries, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de les quals s'atenen al disposat en el article 57 del citat R.D.L.

Data de creació: 12 de enero de 2022
Data de publicació: 15 de enero de 2022

Fecha inicio : 01 de febrero de 2022

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies