16. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voravies de la via pública

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres de la via pública, que s'han de regir per la present Ordenança fiscal.

Data de creació: 05 de mayo de 2016
Data de publicació: 10 de mayo de 2016

Fecha inicio : 11 de mayo de 2016

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies