17. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tancats, bastiments i altres instal·lacions anàlogues

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s'ha de regir per la present Ordenança fiscal.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies