20. Reglament regulador de l'administració electrònica de l'ajuntament de Son Servera

Publicació BOIB 40 de 17-mar-12

Exposició de motius

El desenvolupament tecnològic en el camp de la informació i la comunicació de l'última dècada ha suposat un profund canvi en la forma i en el contingut de les relacions humanes i ha emergit un nou entorn denominat societat de la informació i del coneixement. Així, els poders públics tenen l'important repte de promoure, en l'àmbit de les seves competències, el desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social.

L'Ajuntament de Son Servera està compromès amb aquests nous reptes amb l'objectiu d'impulsar la societat de la informació i el coneixement i especialment a millorar la seva actuació administrativa i serveis, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i les altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.

D'altra banda, l'impuls de l'administració electrònica troba el seu fonament a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públic (LAECSP), que reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, i desenvolupa l'obligació de les administracions públiques a utilitzar les tecnologies de la informació d'acord amb les previsions d'aquesta llei, assegurant l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que gestionen en l'àmbit de les seves competències.

El present reglament regula l'ocupació dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa municipal i, en especial, en matèries tan rellevants com la difusió de la informació administrativa i l'accés a aquesta informació, en l'actuació procedimental i la participació ciutadana.

[...]

Fecha inicio : 18 de marzo de 2012

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es