13b. Taxa per dipòsit de residus en el Parc Verd

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides per l'article 117 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis al Punt Verd, que s'ha de regir per la present Ordenança les normes de la qual s'atenen al que preveuen els articles 41 a 48 del RDL 2/2004.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies