07. Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals

Article 1. Objecte.

L'objectiu d'aquesta ordenança és regular, dins el terme municipal de Son Servera, les següents activitats:

a) La neteja viària.
b) La recollida de residus urbans o municipals.
c) Les recollides sectorials de productes diversos.

Les finalitats de la regulació continguda a aquesta ordenança són:

- Assolir la màxima pulcritud a les zones destinades per l'aportació de residus urbans i a tot el municipi.
- Indicar a la ciutadania les obligacions i deures que es deriven de la normativa administrativa d'ordre superior respecte als residus generats als habitatges, oficines, comerços, empreses, etc. dins el terme municipal.
- Indicar als ciutadans el funcionament dels diferents sistemes de gestió de residus urbans (aportació, recollida, transport, neteja, manteniment) per tal de fer un ús correcte i solidari amb la resta de la ciutadania.
- Establir les obligacions i drets dels ciutadans, i les obligacions de l'Ajuntament respecte de la neteja al terme municipal i els residus generats pels ciutadans.
- Ajudar a assolir els objectius del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva), així com els de la Llei 10/1998 de Residus, fomentant la participació activa de la ciutadania en la recollida selectiva, la reutilització i el reciclatge de residus urbans.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es