08. Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d'animals

Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació.

  1. L'objecte de la present ordenança és la regulació de la tinença i protecció d'animals domèstics, domesticats o salvatges en captivitat al terme municipal de Son Servera, d'acord amb la normativa vigent.
  2. Els aspectes normatius que no es preveuen en aquesta ordenança s'haurà d'atenir a la legislació vigent en aquesta matèria, concretament, a la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de Protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, el Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, de 21 de maig de 1999, sobre la identificació dels animals de companyia i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
  3. L'àmbit d'aplicació de la present Ordenança reguladora es circumscriu al terme municipal de Son Servera i afectarà a tota persona física o jurídica que, en qualitat de propietari, encarregat, membre d'associacions protectores d'animals es relacionin amb aquests de forma permanent, ocasional o accidental independentment de que l'animal estigui censat o no en el registre municipal.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es