34. Ordenança reguladora de canalitzacions i xarxes de serveis

Aprovació en sessió de ple ordinària de día 15 de gener de 2015.

Publicació BOIB 33 de 07 de març de 2015.


Article 1. Objecte

1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació de les condicions de planificació i execució de les diferents xarxes de serveis que discorren tant pel subsòl, sòl i volada de les vies i espais públics, així com en finques particulars per establir, conservar, ampliar, renovar i reparar conduccions i connexions d'aigua, gas, electricitat, vapor, aire a pressió, línies de telecomunicacions i altres serveis anàlegs. També té per objecte regular les condicions urbanístiques i mediambientals de localització, instal·lació i funcionament, dins de la competència municipal, dels elements i equips de telecomunicació, de forma que la seva implantació en el subsòl, sòl i volada de les vies, espais públics i finques particulars, es comptabilitzi amb l'ús comú d'aquests i es produeixi el mínim impacte des del punt de vista espacial i visual.

[...]

Fecha inicio : 08 de marzo de 2015

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es