MA06. Adopció d'animal

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud d'adopció d'un animal.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud.
  • Fotocòpia de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perilloso (en cas que l'animal a adoptar tingui aquesta consideració).
  • Comprovant del pagament de la taxa corresponent.
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeis la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la sol·licitud.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es