AC01. Llicència d'instal·lació d'activitats majors

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la llicència d'instal·lació d'activitats permanents majors.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • 4 còpies del projecte tècnic de l'activitat signat (títol I annex II)
  • Assumpció del tècnic autor del projecte
  • Rebut de contribució de l'activitat
  • Fitxa resum dades (annex II títol IV)
  • Autorització interès general (només per a sòls rústics)
  • Altres autoritzacions sectorials
  • Autoliquidació de la taxa per llicència d'obertura i taxa per expedició de documents

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència d'instal·lació.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 4 mesos

Preu i forma de pagament

Tasa per expedició de documents i llicència

Normativa

  • Llei 07/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm.166 de 30 de novembre).
  • Llei 30/2992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Cap

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es