AC05. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la llicència d'instal·lació d'activitats permanents innòcues.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat.
  • Acreditació del tècnic competent del compliment de la normativa aplicable.
  • Descripció de l'activitat que es pretén realitzar
  • Plànol d'emplaçament de planta i alçària de l'activitat, amb ubicació de les instal·lacions i maquinaria

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència d'activitats.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Normativa

  • Llei 07/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm.166 de 30 de novembre).
  • Decret llei 7/2012, de 15 de juny de mides urgents per a l'activació econòmica en matèria d'industria i energia, i d'altres activitats.
  • Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis al mercat interior.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Cap

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es